2014-2015 HOMECELL LEADERS

 

MMC Homecell

     MMC pawlpi in thu-um mi sungah Topa min tawh khat leh khat tha kipia aa, ki lawmtat theih semsem na ding lunggulhna tawh a vengvengah homecell ci-in vengkikhopna te nei hi.

     Tua ahih manin anuai-a vengte ah nang omna tawh a kinai penpen leh alimtangthei penpen munah hong pai aa tha nong piak ding, Khat leh khat thupha kipia aa Topa mintawh kilawmtatna manphate ih neih dingin itna leh ngaihna lianpi tawh kong zawn uh hi.

 

( 1 ) ZION Veng( Palm Beach Area)

     Palm Beach veng pen ZION veng ci-in kiciamteh hi. Hih veng ah Pa Mangpu in veng makaipi sem hi.

     Pa Mangpu pen Pasian a it innkuan sung pan khangkhia ahih manin Pasian a it mahmah khat leh a kiniamkhiat mahmah khat ahi hi. Na sepna khat peuhpeuh ah citakngiat  ahih manin  a na sepna khempeuh ah a pu te'n it hi. Thu leh la vaihawmna khempeuh ah zong a nialngeilo, dik a sapahpah khat hi-in mi khempeuh tawh ki lawmta thei hi. 

Pawlpi vai tawh kisai thu zaksak ding khempeuh leh veng kikhopna ding hun khempeuh a hunlap takin vengte tungah zaksakna nei den hi. Mi kizen mahmah khat hi-in innkuan damlohna vai ahihkei nakleh, Biakinn ah kikhoploh theihloh a angaihsunpa khat zong ahi hi.

     Veng Homecell tawh kisai-in a ni leh a hun(anai)te na theihnop leh Pa Mangpu (954)661-3171 ah  kidong thei hi.

 

( 2 ) CANAAN Veng( Fortlauderdale Area)

     Fortlauderdale veng pen Canaan vengin ki ciamteh hi. Tg Paubawi in veng makaipi sem hi.

     Tg Paubawi pen Khangno tangval khat hi-in, Pasian azahtaak mahmah khat ahi hi. Pawlpi Biak kikhopna khempeuh ah cihtak a kikhawmzo den khat hi-a, piakkhiatna lam ah zong a hak mahmah khat hi. Midik khat hi-in na sepna ah a seppih lawm leh gual te'n zong a it mahmah khat, azahtaak mahmah khat zong hi.

     Kamtawm mahmah khat hi-in lungsim sia, lungsim hoihlo cih peuhmah neilo hi. Pasian leh pawlpi it mahmah in pawlpi pan sep ding vaihawm ding khempeuh leh veng tawh kisai vaihawm ding, zaksak ding khempeuh, hun mantak in sem in zaksakna nei den hi.

     Veng Homecell tawh kisai a ni leh ahun(a nai)te na theihnop leh Tg Paubawi (786)277-9678 tungah kidong thei hi.

 

( 3 ) BETHEL Veng( Kendall-Miami Area)

     Kendall-Miami veng pen Bethel vengin kiciamteh hi. Hih vengah Pa Sum in veng makaipi sem hi.

     Pa Sumte innkuan pen Pasian a it mahmah innkuan khat a hi hi. Pawlpi sungah sep ding, bawl ding vaikhat peuhpeuh a omleh thalawptak in mapang den khat hi. Topa Biakpiakna ah nuam asa ngiat khat hi-in, Topa sungah thu khat/ vai khat peuhpeuh tawh kihel khaleh, nop asa leh alungdam mahmah khat zong ahi hi. Topa ading ahih nakleh maa a pangzo den khat hi-in, Pawlpi pan thu zaksak khempeuh zong a hunlap in  vengte tungah na zasak den hi.

     Bethel veng homecell pen kha khatin, khatveita ki nei hi. Kha i kal nunung Thursday ni-in ki nei hi. Homecell tawh kisai na theihnop leh Pa Sum(305)450-5746 tungah kidong thei hi.

 

( 4 ) GALILEE Veng ( North Miami Area)

      North Miami veng pen Galilee veng in kiciamteh hi. Hih vengah Pa Kham Kap Hang(Hangbawi)in veng makaipi sem hi.

     Pa Hangbawi pen Pawlpi sungah Pawlpi Upa khat hi-in, Media&Information Department ahzong Director sem hi. Pawlpi leh Innsung vai hawm ding tampi nei mah taseleh, Topa ading ahih nakleh manlah cihpeuhmah a neingeilo hi. Hih Galilee vengah kha khat in khatveita Saturday nitak in vengkikhopna kinei hi.

     Tua ahih manin hih veng tawh kisai Biakpiakna hun te natheihnopleh, Pa Hangbawi(305)519-5951 tungah kidong thei hi. 

 

 

Anuai ah:  Pa Mungpi te innah MMC pawlpi mintawh Biakpiakna Hunpi!

Comment

You need to be a member of MYANMAR MISSION CHURCH to add comments!

VERSES OF THE DAY

Loading… Loading feed

US gambup Online Prayer

"US gambup Online prayer line pan thunget sak na asawt loin kihong ta ding hi" USA gambup ah om, Zomipih te sungah vai tuamtuam leh thu tuamtuamte hangin mimal leh innkuan sungah haksatna anei tampi ih om hi. Hih haksatna te hangin thungetsak ding alunggulh mi tampi mah zong ih om hi. Hih bang a, thungetsak ding alunggulh mitampi-te in, omna ki batlohna leh omna kigamlatna te hangin thukizakna leh kizopna nei theilo hi. Ahi zongin, Khalam ah Pasian mizat leh thungetna lam ah a hat mi-te in, veina leh deihsakna lianpi tawh kipiakhia a, thu hong ngetsak dingin ki gingsa in om uh hi. Tua ahih manin omna ih ki gamlat hang, amanlang thei pen a, thu kiza a, thu ki ngetsak theihna ding in, Phone Line (Prayer Line ) pan thungetsak theihna asawtlo in ki hong ta ding hi. Hih thu tawh kisai in atheinuam ih om leh (561)707-8729 ah ki kanthei hi.
*************************************** ******************************************************************************************************************************

© 2015   Created by Myanmar Mission Church.

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service